NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Phát triển hệ thống thương mại tư nhân cho nông sản vùng núi phái bắc Việt Nam


Tóm tắt

Trong suốt thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp quốc doanh đóng vai trò quan trọng trong buôn bán các loại sản phẩm công nghiệp cũng như nông nghiệp. Những năm trở lại đây, cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế theo hướng thị trường có sự quản lý của nhà nước ngày càng xuất hiện nhiều thành phần kinh tế mới trong đó có tư thương, đây là một nhân tố thức đẩy sự phát triển của hệ thống thương mại thị trường cạnh tranh và nâng cao chất lượng nông sản. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm phân tích quá trình phát triển của nhóm buôn bán tư nhân tại hai huyện của tỉnh Sơn La là Yên Châu và Mai Sơn. Họ được chia ra làm 3 nhóm theo như kết quả khảo sát hàng năm dựa trên các đặc trưng như dân tộc, nghề nghiệp, nguồn lực kinh doanh, khối lượng và doanh thu từ hoạt động buôn bán…..

Xem chi tiết nghiên cứu

Advertisements

Đã đóng bình luận.