NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

“Rừng vàng”Nghiên cứu điểm về Cơ chế phát triển sạch cho trồng rừng ở Bắc Trung Bộ Việt Nam


Claudia E. M. Doets

Tóm tắt

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một cơ chế linh hoạt của Nghị định thư Kyoto (nằm trong Công ước khung của Liên hiệp quốc về Thay đổi khí hậu) được sử dụng để làm giảm khí thải nhà kính tại các quốc gia đang phát triển và bán khả năng làm giảm khí thải này cho các quốc gia công nghiệp cam kết Nghị định thư. Tài liệu này chúng tôi thảo luận về vấn đề sử dụng cơ chế phát triển sạch trong ngành lâm nghiệp.

 Một trong các khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam bị chiến tranh Việt- Mỹ tàn phá nặng nề đó là Huyện A Lưới. Huyện A Lưới hiện đang nỗ lực sử dụng ARCDM như một cơ chế đồng tài trợ cho hoạt động trồng rừng. Dự án trồng rừng 5000ha – rừng vàng gồm có hoạt động trồng rừng hộ gia đình với sự tham gia của 3000 hộ nghèo. Thông qua việc sử dụng ARCDM hoạt động trồng rừng sẽ trở thành một kênh huy động vốn cho các hộ gia đình ở đây.

 Ngoài việc các hộ gia đình nghèo thu được lợi ích kinh tế thì việc sử dụng ARCDM còn có những mặt tích cực khác đó là đóng vai trò là cơ chế  mà khả năng ứng dụng là rất cao. Các mặt tích cực này có thể nằm ngoài lợi ích kinh tế, liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất, tiêu chuẩn quốc tế trong quảnlý rừng bền vững và tính minh bạch.

 Năm 2005 và 2006 triển khai một dự án thí điểm để chuẩn bị cho quá trình hoạt động đầy đủ. Hợp phần CDM của dự án 5000ha đang trong quá trình xây dựng.

Xem tiếp

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: