NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Thông báo quốc gia lần thư hai của Việt Nam cho công ước khung của Liên hiệp quốc về biển đổi khí hậu


Việt Nam là một trong những quốc gia được cảnh báo bị tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống, môi trường, kết cấu hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng và đe dọa thành quả xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, sự phát triển bền vững, cũng như việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất là những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu vào năm 1994, Nghị định thư Kyoto năm 2002, cũng như phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2008.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao làm cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam, chủ trì tham gia thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto tại Việt Nam, đã xây dựng và gửi Ban Thư ký Công ước khí hậu Thông báo quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào tháng 12 năm 2003.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Ủy ban kinh tế – xã hội châu Á – Thái Bình Dương, đã phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan, chủ trì xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và hoàn thành trong năm 2010. Thông báo Quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cung cấp các thông tin về kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2000, phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đề ra một số giải pháp có tính khả thi ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội chủ yếu ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu Thông báo quốc gia lần thứ hai. Hy vọng, những thông tin này sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thông báo còn là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và cộng đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan ở trong nước và quốc tế để thực hiện hiệu quả Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu./.

Xem chi tiết báo cáo

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: