NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Công tác điều tra rừng ở Việt Nam


Cẩm nang ngành Lâm nghiệp là một trong bốn công cụ quan trọng hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả chương trình Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam. Cụ thể, cẩm nang sẽ giúp 4 các đối tác hoạt động trong ngành Lâm nghiệp tìm kiếm thông tin sử dụng trong việc lập kế  hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động của dự án riêng lẻ cũng như của toàn bộ Chương trình Hỗ Trợ Ngành.

Điều tra rừng là công tác mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành Lâm nghiệp. Đó là cơ sở để triển khai mọi hoạt động kinh doanh sử dụng rừng. Mục tiêu chủ yếu của điều tra rừng là điều tra để đánh giá tài nguyên rừng, điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, biến động của diện tích và trữ lượng rừng…Ngoài ra điều tra rừng giúp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh sử dụng rừng qua các giai đoạn, cung cấp cơ sở dữ liệu để xây dựng phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp, xắp xếp và quy hoạch một cách hợp lý các mặt xây dựng sản xuất lâm nghiệp, và quan trọng hơn, ngành điều tra rừng còn cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng chính sách và chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia dài hạn. Do vậy nội dung chương 10 “Điều tra rừng” là một phần không thể thiếu của bộ cẩm nang ngành lâm nghiệp.

Để thực hiện bất kỳ một dự án hoặc một chương trình nào của ngành Lâm nghiệp, ngoài việc tham khảo các văn bản luật, chính sách, khuôn khổ pháp lý do Nhà nước Việt Nam ban hành, các chủ dự án, chương trình cần phải hiểu về nguồn, chất lượng và phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin sẽ được dùng trong quá trình thực hiện dự án. Trong khuôn khổ cuốn cẩm nang, Chương 10 có nội dung về các hoạt động điều tra rừng, bao gồm có 8 phần, nhằm miêu tả và phân tích đối tượng, phương pháp, thành quả và độ tin cậy của số liệu điều tra rừng. Tuy nhiên, chương này chỉ cố gắng tổng kết các hoạt động điều tra rừng tiêu biểu của Việt Nam từ trước đến nay, mà không phải là tổng kết về khoa học điều tra rừng nói chung. Vì vậy, khuôn khổ Chương 10 không cho phép ban biên tập đi sâu phân tích tất cả các cuộc điều tra rừng đã được thực hiện ở Việt Nam, mà chỉ sàng lọc những công trình điều tra rừng có ý nghĩa lớn trong công tác điều tra rừng nói chung ở Việt Nam Riêng nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đóng vai trò rất quan trong trong công tác điều tra rừng nhưng trong nội dung chương 10 chưa có điều kiện đề cập. Nội dung điều tra nghiên cứu tăng trưởng rừng sẽ được tách thành chương riêng của bộ cẩm nang này Dựa trên những tài liệu và thông tin hiện có, nhóm biên tập Chương 10 chỉ làm nhiệm vụ chọn lọc, phân tích và sắp xếp các nội dung theo một trình tự lô gích giúp người đọc tiện theo dõi và tham khảo. Trong quá trình chọn lọc tài liệu và biên tập sẽ không tránh khỏi thiếu sót, nhóm biên tập rất mong nhận được các ý kiến góp ý của độc giả để lần tái bản sau, chương 10 sẽ có nội dung đầy đủ hơn.

Bẩm vào đây để xem chi tiết về cẩm nang này.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: